Dva koraka kod umanjenja obaveze za PDV

Da li vam nova pravila o podacima koja se unose u zbirnu evidenciju na SEF-u prave problem?

Ukoliko shvatimo principe, ova pravila se primenjuju sa lakoćom.

Slanje tzv knjižnih odobrenja ili zaduženja preko SEF-a, je samo prvi korak koji znači da smo kupcu povećali ili smanjili iznos za plaćanje ili da smo knjižno odobrenje izdali po osnovu smanjenja avansa.

Ukoliko je promet ili avans bio oporeziv ovaj prvi korak ukazuje i na potencijalno umanjenje PDV-a. Do stvarnog umanjenja PDV-a će doći kada izdavalac ispuni određene uslove, a pre svega kada obezbedi obaveštenje primaoca/kupca da je izvršio ispravku prethodnog poreza (slično je i sa umanjenjem avansa).

E baš taj momenat, kada izdavalac ostvari pravo da umanji svoju obavezu za PDV, je značajan i za obveznika ali i za državu.

I u dosadašnjem radu imali smo obavezu da u svojim poreskim evidencijama obezbedimo ove podatke u dva različita momenta:

1) smanjenje naknade/osnovice

2) umanjenje PDV.

Isti princip primenjujemo i kada vršimo evidentiranje obračuna PDV u SEF-u.

Svaki, naizgled komplikovani zahtev države je moguće lako primeniti, ako savladamo osnovne principe.

Sa dragim kolegama iz PARAGRAFA, ponovo se družimo u četvrtak 10. avgusta. Na webinaru pričamo baš o tim principima koji nam rad na SEF-u mogu učiniti lakšim. Program i prijava na webinar