Izmene poreskih zakona

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 15.12.2016. godine, usvojila predloge dva poreska zakona i to Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Zakoni će biti upućeni na usvajanje Narodnoj skupštini po hitnom postupku.
Najznačajnije izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o PDV) koje predlaže Vlada su:

– izmena pravila i kriterijuma za utvrđivanje mesta prometa usluga (član 12. Zakona o PDV) i usklađivanje ovih pravila sa direktivama Evropske unije (član 4. Predloga zakona koji bi trebalo da se primenjuje od 1. aprila 2017. godine),
– odlaganje obaveze dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV za 1. januar 2018. godine, kako je i najavljeno od strane Ministarstva finansija,
– ukidanje refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe (u narednom periodu Vlada treba da predloži Narodnoj skupštini usvajanje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim, kao socijalna mera, treba da bude uređena jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe),
– oporezivanje prometa i uvoza drvenih briketa i peleta po posebnoj stopi PDV i
– omogućavanje prava na odbitak prethodnog poreza koji primalac dobara i usluga obračuna kao poreski dužnik, bez obaveze posedovanja računa izdatog od strane prethodnog učesnika u prometu izdatog u skladu sa Zakonom o PDV (radi se o poreskim dužnicima za promet sekundarnih sirovina, i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, kao i za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže obvezniku PDV koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje),
– izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za nabavku motocikala sa bočnim sedištem, tricikla i četvorocikala.

Najznačajnija izmena ogleda se svakako u izmeni člana 12. Zakona o PDV i utvrđivanju novih pravila za određivanje mesta prometa usluga, u cilju daljeg usaglašavanja sa propisima EU i istovremeno otklanjanja dvostrukog oporezivanja, odnosno dvostrukog neoporezivanja određenih usluga koje obveznici PDV vrše stranim licima i obratno. Naime, prema propisima Evropske unije, koji su implementirani u nacionalna zakonodavstva država članica Evropske unije i većine država čiji je cilj članstvo u Evropskoj uniji, promet usluga se načelno oporezuje prema mestu primaoca usluga, ako je primalac usluga poreski obveznik, a ako primalac usluga nije poreski obveznik, prema mestu pružaoca usluga. Od navedenih opštih pravila za pojedine usluge propisani su izuzeci. Prema sada važećem Zakonu o PDV, opšte pravilo je da se promet usluga oporezuje prema mestu pružaoca usluga, nezavisno od toga da li se usluge pružaju poreskim obveznicima ili licima koja nisu poreski obveznici, pri čemu su od navedenog opšteg pravila propisani određeni izuzeci. Primena ovako različitih načela za utvrđivanje mesta prometa usluga u odnosu na većinu evropskih zemalja dovodila je do dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja pojedinih usluga, te je bilo neophodno izmeniti član 12. Zakona o PDV. Napominjemo da je do izmena opštih pravila o mestu prometa usluga u Evropskoj uniji došlo još 2008. godine, donošenjem Direktive Saveta Evrope broj 8/2008 od 12. februara 2008. godine.

Pored navedenih izmena, predlažu se i druge izmene Zakona o PDV, koje za cilj imaju definisanje stalne poslovne jedinice za potrebe određivanja poreskog obveznika, kao i određena preciziranja koja se, pre svega, odnose na određivanje poreskog dužnika u slučaju prometa dobara i usluga koji u Republici Srbiji vrše strana lica, određivanje poreskog punomoćnika i evidentiranja stranih lica za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji i vreme prometa električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, nabavljenih radi dalje prodaje.

Predloženo je da se izmene Zakona o PDV primenjuju od 1. januara 2017. godine, osim odredbe člana 4. (nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga) za koju je predloženo da se primenjuje od 1. aprila 2017. godine.

Najznačajnija izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 – dalje: ZPPPA), koju predlaže Vlada je da drugostepeni poreski postupak vodi poseban organizacioni deo obrazovan u Ministarstvu finansija. Predloženo je da se odredbe koje se odnose na utvrđivanje nadležnog organa i rešavanje u drugostepenim poreskim postupcima uređuje nadležnost drugostepenog poreskog organa primenjuju od 1. jula 2017. godine, do kada bi trebalo da se oformi drugostepeni organ u okviru Ministarstva finansija koji će preuzeti zaposlene Poreske uprave angažovane na ovim poslovima, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Ostale predložene izmene ZPPPA uglavnom za cilj imaju preciziranje, odnosno pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba ZPPPA, kako bi se primena tog zakona realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona.

Izvor: paragraf.rs, decembar 2016.

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija