Mišljenja – Prefakturisanje troškova po zakonu o PDV

Zakon o PDV (član 17. stav 2. tačka 2.) definiše da poresku osnovicu za promet dobara i usluga čini iznos naknade, ali i „svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga“.

Zbog čestih dilema u vezi tretmana troškova koji se prefakturišu kupcima, KORISNICIMA USLUGA je na raspolaganju “Mišljenje o prefakturisavanju troškova po Zakonu o PDV”.