OBAVEŠTENJE O MERAMA VLADE

OBAVEŠTENJE O MERAMA VLADE

U CILJU UBLAŽAVANJA POSLEDICA
NASTALIH USLED PANDEMIJE COVIDA-19.

Vlada republike Srbije donela je 10. aprila 2020. godine Uredbu koja kojom su propisane mere za pomoć privredi u cilju ublažavanja posledica nastalih usled pandemije COVIDA-19.

Na osnovu usvojene Uredbe, Ministar finansija i Vlada će bliže urediti postupke, načine i uslove primenu Uredbe. Činjenica da ovi akti koji nisu doneti, kao i da za primenu same Uredbe postoji veliki broj otvorenih pitanja na koja Ministarstvo finansija i Poreska uprava nisu dali odgovor, u ovom momentu nije moguće dati odgovore na sve specifične situacije koje se u praksi javljaju.

 

 

UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA
PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA
U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19

 

ŠTA SE SMATRA
FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA

FISKLANIM POGODNOSTIMA se smatra odlaganje plaćanja određenih javnih prihoda.
DIREKTNIM DAVANJIMA se smatraju bespovratna sredstva koja privredni subjekti dobijaju iz budžeta.

KO MOŽE DA KORISTI
FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

Predviđene fiskalne pogodnosti i direktnu pomoć mogu da koriste:

 • Privredna društva (rezidenti)
 • Preduzetnici i preduzetnici paušalci (rezidenti)
 • Ogranci i predstavništva stranih pravnih lica

(u daljem tekstu „privredni subjekti“)

POD KOJIM USLOVIMA SE KOGU KORISTITI
FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direkna davanja pod uslovima da od 15/03/2020 do 10/04/2020 nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%.
(Pod smanjenjem se ne smatra istek ugovora o radu zaključenog na određeno vreme, ako je Ugovor o radu zaključen PRE 15/03/2020 i ako se period na koji je zaključen Ugovor o radu na određeno vreme završava u periodu 15/03-10/04/2020)
Pogodnosti MOGU da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci  koji su registrovali privremni prestanak obavljanja delatnosti NAJRANIJE 15/03/2020

Korišćenje pogodnosti odnosi se na privredni subjekti, ukoliko su osnovani i registrovani kod nadležnog organa, odnosno ako su postali obveznici PDV, PRE 15/03/2020.

FISKALNE POGODNOSTI
ODLAGANJE PLAĆANJA JAVNIH PRIHODAODLAGANJE PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA
NA ZARADE I NAKNADE ZARADA
(ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE)

Odlaže se plaćanja poreza i doprinose na zarade i naknade zarada zaposlenih za:

 • mart, april i maj 2020. godine

ili

 • april, maj i jun 2020. godine (po izboru poreskog obveznika ako je zarada za mart u celini ili delimično isplaćena do 10/04/2020 godine)

DO 04/01/2021 na NAJVIŠE 24 jednake mesečne rate.

Za period odlaganja plaćanja poreskih obaveza NE plaća se kamata.

Prava na odlaganje poreskih obaveza nemaju određena velika pravna lica (člana 4. stav 5. Uredbe).

Napomena za računovođe:

 • za meseca za koje se koristi odlaganje plaćanja poreskih obaveza podnosi se posebna PPP-PD za prihode iz radnog odnosa, a posebna za prihode van radnog odnosa;
 • U PPP-PD za prihode iz radnog odnosa za koje se koristi odlaganja plaćanja poreske obaveze u polje 1.4. – datum plaćanja, unosi se datum 04/01/2021;
 • doprinosi čije plaćanje je odloženo smatraju se plaćenim za potrebe ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom.

Postupak i način odlaganja plaćanja bliže će urediti Ministar finansija (očekuju se dodata pojašnjenja)

ODLAGANJE PLAĆANJA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT
ZA PRAVNA LICA

Odlaže se plaćanje akontacije poreza na dobit za mart, april i maj 2020. godine:

 • do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit za 2020. godinu;
 • najviše u visini konačne obaveze poreza na dobit za 2020. godinu;
 • na NAJVIŠE 24 jednake mesečne rate;
 • za period odlaganja plaćanja poreskih obaveza NE plaća se kamata.

 

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA ZA
PREDUZETNIKE
(osim preduzetnika paušalaca)

Odlaže se plaćanje akontacija za mart, april i maj 2020. godine:

 • Poreza na prihod od samostalne delatnosti (za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade)
 • Poreza i doprinosa na prihoda od samostalne delatnosti (za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade)

Odlaganje plaćanja poreskih obaveza:

 • vrši se do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit za 2020. godinu
 • najviše u visini konačne obaveze poreza na dobit za 2020. godinu
 • na NAJVIŠE 24 jednake mesečne rate
 • za period odlaganja plaćanja poreskih oabveza NE plaća se kamata

 

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA ZA
PREDUZETNIKE PAUŠALCE

Odlaže se plaćanje akontacija poreza i doprinosa na prihoda od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020. godine:

 • do 24/01/20201
 • na 24 jednake mesečne rate
 • za period odlaganja plaćanja poreskih obaveza NE plaća se kamata

Postupak i način odlaganja plaćanja bliže će urediti Ministar finansija (očekuju se dodata pojašnjenja)

DIREKTNA DAVANJA

Privredni subjekti mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih sredstava iz budžeta, koja se mogu koristiti ISKLJUČIVO za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Pravo na bespovratna sredstva može da se ostvari za maj, jun i jul 2020. godine.

Iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje kao proizvod:

 • Broja zaposlenih sa punim radnim vremenom
  • Uvećan za 1 za preduzetnika, osim u slučaju kada preduzetnik ima istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije
  • Uvećan za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, srazmerno ugovorenom procentu angažovana zaposlenog sa nepunim radnim vremenom (na osnovu podataka iz PPP-PD
  • Umanjen za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknada zarada pada na teret drugih isplatilaca (oznaka vrste prihode od 204 do 211)
 • Iznosa osnovne minimalne zarade za mart 2020. godine

Za velika pravna lica predviđen je drugačiji iznos i način obračuna (član 10. Uredbe)

Isplata direktnih davanja

Isplata direktnih davanja se vrši na namenski račun kod banke kod koje privredni subjekt ima otvoren račun.
Privredni subjekti koji imaju otvorene račune kod više banka DUŽNI su da NAJKASNIJE do 25/04/2020 Poresku upravu obaveste o nazivu banke kod koje će biti otvoren namenski račun (putem elektronskog servisa Poreske uprave).
Otvaranje namenskih računa vrše poslovne banke, najkasnije do 30/04/2020.
Sredstvima na namenskom računu raspolažu lica čiji potpisu su deponovani za raspolaganje sredstvima na ostalim računima u toj banci.
Ovi namenski računi ne podležu prinudnoj naplati.
Za transakcije na namenskom računu banke ne naplaćuju naknadu niti druge troškove.

PRIHVATANJE KORIŠĆENJA MERA

Privredni subjekti prihvataju korišćenje pogodnosti (odloženo plaćanje poreskih obaveza i direktnu pomoć) podnošenjem obrasca PPP-PD sa označen datumom plaćanja 04/01/2021 i to:

 • Za sva TRI meseca – dostavljanjem PPP-PD do kraja APRILA
 • Za DVA meseca – dostavljanjem PPP-PD do kraja MAJA
 • Za JEDAN mesec – dostavljanjem PPP-PD do kraja JUNA

Privredni subjekti koji ne podnose PPP-PD (nemaju obračunate zareda) KORISTE pogodnosti u skladu sa ostalim odredbama Uredbe.

GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE MERA

Pravo na korišćenje mera (odloženo plaćanje poreskih obaveza i direktnu pomoć) privredni subjekti gube ukoliko u periodu od 15/03/2020 pa do isteka tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja smanje broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene na određeno vreme (ako je Ugovor o radu zaključen PRE 15/03, a istekao od 15/03 do roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja).

Provera ispunjenosti vrši se:

 • do 31/10/2020
 • svakog poslednjeg dana u mesecu
 • može se vršiti i kontrola nakon 31/10/2020 (do isteka roka zastarelosti za naplatu poreza)

U slučaju da privredni subjekt izgubi pravo na korišćenje mera dužan je da U ROKU od 5 dana od dana prestanka prava na korišćenje:

 • plati sve obaveze (čije je plaćanje odloženo) sa kamatom
 • izvrši povraćaj direktnih davanja sa kamatom

 

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV-A

Na promet dobara i usluga koje obveznik izvrši BEZ NAKNADE:

 • Ministartsvu zdravlja
 • Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja
 • Zdravstvenoj ustavnovi u javnoj svojini

PDV se NE obračunava i NE plaća, a obveznik IMA pravo na odbitak prethodnog poreza pri nabavci.
Poresko oslobađanje se primenjuje u toku trajanja vanrednog stanja.
Uredbom su precizirane i evidencije koje je poreski obveznik dužan da vodi o ovom prometu.

UPLATA JEDNOKRATNE POMOĆI
SVIM PUNOLETNIM GRAĐANIMA REPUBLIKE SRBIJE

Nakon okončanja vanrednog stanja svim punoletnim građanima izvršiće se isplata jednokratne pomoći u iznosu do 100 eura u dinarskoj protivvrednosti.
Vlada Republike Srbije će naknadno  urediti postupak, način i uslove isplate.

ZABRANA ISPLATE DIVIDENDI

Privredni subjekti KOJI SE OPREDELE za korišćenje mera (odloženo plaćanje poreskih obaveza i direktnu pomoć) NE MOGU isplaćivati dividende DO KRAJA 2020. godine.
U slučaju isplate dividendi privredni subjekti koji su koristili mere, gube pravo na njihovo korišćenje (imaju obavezu plaćanja javnih prihoda koje je odloženo i povraćaj direktnih davanja, na način kako je propisano i za druge slučajeve gubitka prava).

KAZNENE ODREDBE

Za privredne subjekte koji ostvare prava a da za to pravo nemaju pripisane su kazne:

 • Za ostvarivanje prava na direktna davanja
  • Od 500.000,00 dinara za pravna lica
  • Od 100.000,00 dinara za preduzetnike
  • Od 50.000,0 dinara za odgovorna lica u pravnom licu

 

 • Za odlaganje plaćanja javnih prihoda:
  • Od 250.000,00 dinara za pravna lica
  • Od 50.000,00 dinara za preduzetnike
  • Od 25.000,0 dinara za odgovorna lica u pravnom licu

PDV AKADEMIJA startuje od maja!

Finiširamo pripreme za start novog sistema praktičnih obuka u primeni PDVa.

Iskustvo iz preko 100 internih i javnih obuka će omogućiti da program tačno prilagodimo rešavanju konkretnih pitanja koji se dnevno javljaju obveznicima.

Predviđeni su i in-house treninzi, mnogo interakcije i deljenja iskustava, tumačenja izmena u propisima i praksi.

Novi sajt će biti podrška polaznicima, sugestije u vezi sa programima uveliko pristižu i više su nego dobrodošle.

Registrujte se i učestvujte – uskoro više detalja o svemu.

Besplatna registracija