Obaveza plaćanja doprinosa za osnivača privrednog društva

Za osnivača privrednog društava koji u tom privrednom društvu rade postoji obaveza plaćanja dorinosa za obavezno socijalno osiguranje. Radom u privrednom društvu smatra se i obavljanje poslova zastupanja, bez obzira da li je član društva zasnovao radni odnos u društvu. U slučaju da je član društva zasnovao radni odnos u društvu, obračun poreza i doprinosa na zaradu obračunava se na isti način kao i ostalim zaposlenim radnicima. Obračun i plaćanje doprinosa za osnivača koji je istovremeno i zakonski zastupnik, a koji nije zasnovao radni odnos u društvu, vrši privredno društvo, na osnovicu koja ne može biti niža od najniže osnovice doprinosa. U slučaju da je osnivač u radnom odnosu kod drugog poslodavca, plaća se samo doprinos za PIO. Rok za plaćanje doprinosa je 15. u mesecu za prethodni mesec i podnosi se poreska prijava PPODO. U slučaju obračuna i plaćanja doprinosa na ovaj način, nije predviđena isplate zarade. Ako se radi o stranim državljanima (nerezidentima) koji su osnovači i zakonski zastupnici privrednih društava, obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zavisi od toga da li sa zemljom čiji je rezident to lice naša zemlja ima potpisan međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju. Ukoliko sa državom rezidentnosti osnivača ne postoji međudržavni sporazum primenjuju se propisi o obaveznom socijalnom osuguranju Republike Srbije. Plaćanje doprinosa za osnivače sa čijim zemljama rezidentnosti postoje zaključeni međudržavni sporazumi, vrši se u skladu sa odredbama sporazuma. U većini zaključenih međudržanih sporazuma nerezident je oslobođen plaćanja doprinosa u Srbiji. Oslobađanje od plaćanja doprinosa u Srbiji, rezident zemlje sa kojom Srbija ima zaključen međudržavni sporazum može ostariti podnošenjem potvrde o obaveznom osiguranju nadležnog organa te zemlje.