PORESKA UPRAVA DOSTAVLJA REŠENJA PAUŠALCIMA ELEKTRONSKIM PUTEM

Poreska uprava počela je dostavljanje Rešenja o utvrđivanju poreza i doprinosa preduzetnicima koji su paušalno oporezovani.

Rešenja se dostavljaju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave (aplikacija E-POREZI).

Sastavni deo Rešenja su i primeri popunjenih uplatnica za poreze i doprinose sa pozivima na broj za uplate obaveza za 2020. i 2021. godinu.

Izmenama „Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji“ koje su usvojene krajem 2019. godine, danom uručenja Rešenja smatra se dan POSTAVLJANJA rešenja na portal Poreske uprave, a datum dostavljanja je dan od kada teče rok od 15 dana u kom obveznik ima pravo na podnošenje žalbe, pa je u interesu poreskih obveznika da redovno (dnevno) vrše uvid u svoje „poresko sanduče“ na portalu Poreske uprave.

Poreske obaveze, koje plaćaju paušalno oporezovani preduzetnici, dospevaju za plaćanje 15. u mesecu za prethodni mesec, tako da prva obaveza plaćanja poreza i doprinosa po rešenju za 2020. godinu dospeva 15.februara (obaveze za januar 2020. godine).