Novosti

Poreski tretman povratne ambalaže

Jedinstvenim Pravilnikom o PDV regulisan je poreski tretman povratne i nepovratne ambalaže, vreme prometa i obaveza vođenja evidencija.

Članom 44. Pravilnika o PDV regulisana su pitanja kada je vrednost ambalaže sadržava u osnovici za promet dobara. Članom 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) Pravilnika o PDV je regulisan način izmene poreske osnovice u slučaju vraćanja ambalaže. Članom 230. Pravilnika o PDV propisana je obaveza vođenja evidencija o povratnoj ambalaži.

Iako je jedinstveni Pravilnik o PDV stupio na snagu 01. jula 2021. godine, Pravilnikom o dopuni Pravilnika o PDV koji je stupio na snagu 01. jula 2021. regulisano je da će se odredbe člana 44, člana 55. stav 1. tačka 3) podtačka (4) i člana 230. ovog Pravilnika primenjivati od 01. januara 2022. godine.