Novosti

PREPORUČUJEMO BIZNISOFT

POSLOVNI SAVETNIK korisnicima usluga PREPORUČUJE samostalno korišćenje poslovnog softvera u svom poslovanju.

ZAŠTO PREPORUČUJEMO SAMOSTALAN RAD NA POSLOVNOM SOFTVERU

Privredni subjekti se nalaze pred brojnim izazovima u poslovanju.

Jedan od najvećih izazova je urediti poslovanje na zakonit način, kako bi se smanjili rizici koji nastaju u poslovanju i postupcima kontrola, uz potrebu da se adminstrativne aktivnosti sprovedu na najefikasniji način.

Jedan od osnovnih računovodstvenih principa je da se računovodstvene isprave (profakture, otpremnice, kalkulacije, nivelacije, interni prenosi i slično) sastavljaju na dan i na mestu nastanka poslovne promene. Ovako zakonsko uređivanje, praktično ne dozvoljava da se ova dokumenta sastavljaju naknadno od strane računovođa.

Sa druge strane pred nama je početak primene novih propisa iz oblasti elektronskog fakturisanja. Primena ovih propisa nameće nove obaveze privrednim subjektima, pre svega u pogledu samostalne primene elektronskog servisa.

 

Imajući u vidu pomenute argumente privredni subjekti će pre ili kasnije deo administracije morati preuzeti na sebe, jer nova zakonska rešenja nameću to kao obavezu firmama, a ne eksternim računovodstvenim servisima.

 

Pri tom ne treba zanemariti ni činjenicu da administrativni poslovi (izrada faktura, štampanje virmana, kalkulacija.. prekucavanje podataka sa “ručnih” dokumenata i slično), nikada suštinski nisu ni predstavljali poslove koje treba da radi računovodstvo (čak ni zakon to ne prepoznaje), ali se u dosadašnjem radu to nametnulo kao praksa. Ova praksa, ne samo da nije zakonita, već stvara i tzv “duplo administiranje”, tj duplu obradu podataka (kod privrednog subjekta i kod računovođe), što svakako nije ekonomično.

 

POSLOVNI SAVETNI ima višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga privrednim subjektima. Naše iskustvo u radu sa privrednim subjektima koji samostalno preko računovodstvenog softvera obrađuju pojedine delove poslovne dokumentacije, pokazuje da je (bez obzira na velike otpore koji su se javljaju na početku primene) ovakva organizacija administrativnih poslova najcelishodnija i da u dužem period pruža značajno olakšanje i smanjenje troškova tim privrednim subjektima.

 

ŠTA KO RADI

U zavisnosti od vrste delatnosti, kadrovskih i tehničkim mogućnosti za svakog korisnika usluga se dogovaraju pojedini segmenti koje je moguće preuzeti, kao npr: izrada optremnica i/ili faktura; kalukalcija; nivelacija; internih prenosa; popisa i slično.

POSLOVNI SAVETNIK će vršiti knjiženje svih ostali dokumenata, kontrolu dokumenta, vođenje ostalih evidencija i sastavljanje poreskih i računovodstvenih izveštaja.

 

ZAŠTO BIZNISOFT

Naše poverenje smo poklonili poslovnom softveru BIZNISOFT koji koristimo 12 godina.

Prema mišljenju POSLOVNOG SAVETNIKA ovo je jedno od najboljih poslovnih rešenja za male privredne subjekte, sa velikim brojem funkcionalnosti.

 

ŠTA JE BIZNISOFT

 

BIZNISOFT je poslovni program koji pokriva kompletno poslovanje privrednih subjekata.

Ovaj poslovni program koristi 2.550 firmi u Srbiji sa preko 7.000 aktivnih korisnika.

 

KOJE SU PREDNOSTI KORIŠĆENJA BIZISOFTA

  • U vašoj firmi imate mogućnost da direktno vršite izradu svih za vas neophodnih dokumenata (računa, kalkulacija, knjiznih odobrenja/zaduženja, otkupnice, prijemnice, blagajne…);
  • Po izradi dokumenta imate mogućnost da sva dokumenta štampate ili da ih šaljete na mail kupcima;
  • U svakom momentu imate mogućnost da neposredno izvršite uvid u sve izveštaje (stanja kupaca, dobavljača, stanja zaliha kao i u sva dokumenta koja ste vi ili računovođa uneli u program);
  • Nemate potrebu da sva dokumenta donostite računovođi, jer će sve što budete uradili u programu računovođa videte u istom momentu kada i vi;
  • Kada prijem/izdavanje fakture po zakonu bude bio obavezan (za obveznike PDV prijem je obavezan od 01/07/22, a izdavanje od 01/01/23) imaćete mogućnost da sve to radite kroz ovaj program.

 

ŠTA VAM JE POTREBNO ZA POČETAK KORIŠĆENJA BIZNISOFTA

  • Računar (sa monitorom i štampačem)
  • Internet veza
  • Obuka lica koja će raditi na BIZNISOFTU

 

KOJA JE CENA BIZNISOFTA

Korisnici zaključuju ugovor za DP PRODUCT doo Beograd (vlasnik BIZNISOFT poslovnog softvera).

Za korišćenje BIZISOFTA ne postoji inicijana cena za kupovinu, već je njihovom politikom cena predviđeno plaćanje godišnje licence za korišćenje. U cenu korišćenja su uključene sve funskicionalnosti programa, sve izmene, kao i korisička podrška.

Cena za korišćenje BIZNISOFTA je 10 eura  mesečno po računaru (minimum 3 licence). Ovo je konačna cena i nema skrivenih troškova. Dodatno se naplaćuju samo dodatni softveri u zavisnosti od specifičnosti delatnosti (npr. ukoliko firma ima više lokacija na kojima obavlja delatnost maloprodaje, potrebna je nabavka tzv “BizniSoft replikacije” čija je cena 10 eura mesečno po lokaciji)

Podaci o cenama su informativnog karaktera.

 

 

Kompletne informacije o programu, cenama i korisnička uputstva dostupna su na sajtu:

www.biznisoft.com

 

BizniSoft - Vaš najbolji poslovni partner
Poslovni i knjigovodstveni program nove generacije koji pokriva celokupno poslovanje vaše firme.