Rokovi obračuna i plaćanja PDV

Obveznici PDV su obavezni da vrše obračun i plaćanje PDV i podnošenje poreskih prijava. Poreski obveznici kojima je poreski period kalendarski MESEC, obračun, plaćanje i podnošenje poreskih prijava (PPPDV) vrše najkasnije u roku do 15 dana po isteku poreskog perioda (meseca). Poreski obveznici kojima je poreski period kalendarsko TROMESEČJE, obračun, plaćanje i podnošenje poreskih prijava (PPPDV) vrše najkasnije u roku do 20 dana po isteku poreskog perioda (tromesečja). Poreski dužnici koji nisu obveznici PDV, obračun, plaćanje i podnošenje poreskih prijava (PPPDV) vrše najkasnije u roku do 10 dana po isteku poreskog perioda u kome je nastala poreska obaveza.

Za nepoštovanje obaveza iz Zakona o PDV predviđene su kazne za poreske obveznike i odgovorna lica.

Zakon o PDV

KORISNICIMA USLUGA su u KORISNIČKOM SERVISU na raspolaganju komentari, uputstva i obrasci za primenu zakonskih propisa, kao i interna uputstva POSLOVNOG SAVETNIKA.